PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 22-11-2023

Dit is de privacyverklaring van OndernemersLopik.nl. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website en andere online diensten. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of andere communicatiemiddelen op onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van informatie die u aanvraagt.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Het verbeteren van onze website en diensten.
 • Het uitvoeren van analyses en statistisch onderzoek ten behoeve van onze bedrijfsvoering.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat de overeenkomst wordt gesloten.
 • Wettelijke verplichting: Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Delen van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovengenoemde contactgegevens.

Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie zal altijd op onze website beschikbaar zijn.

Datum: 22-11-2023

OndernemersLopik.nl